Minggu, 18 Juni 2023 – Hari Minggu Biasa XI

Rm. Yohanes Sigit Winarno SCJ dari Komunitas SCJ Paroki St. Petrus Kenten Palembang Indonesia

 
 

AUDIO RESI:

ANTIFON PEMBUKA – Mzm. 2773

Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah Penyelamatku.

PENGANTAR: 

Umat Kristen termasuk Umat Terpilih. Kita adalah milik Allah yang khusus karena diangkat dan diselamatkan meski dalam kelemahan dan kedosaan kita. la memanggil kita untuk mengikuti teladan Yesus, ikut serta menabur dan menuai Sabda Bapa di antara para bangsa di dunia. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Melalui Ekaristi ini, kita mohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menja- lankan perutusan itu sesuai dengan kehendak-Nya.

TOBAT

I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk Kaujadikan milik-Mu yang khusus. Tuhan, kasihanilah kami. 

U : Tuhan, kasihanilah kami.

I : Hati-Mu tergerak oleh belas kasih kepada mereka yang payah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

I : Engkau telah mengutus kami untuk mencari domba yang hilang dan tersesat agar kembali kepada-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

DOA PEMBUKA: 

Marilah kita berdoa. (hening sejenak) Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang ber- harap kepada-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apa pun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.. U Amin.

BACAAN PERTAMA –  Pembacaan dari Kitab Keluaran 19:2-6a

Kamu akan menjadi bagi Ku Kerajaan imam dan bangsa yang kudus.

Sekali peristiwa, setelah Bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun, mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, “Beginilah hendaknya kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel; Kamu sendiri telah melihat apa yang Kaulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap raja- wali, dan membawa kamu kepada-Ku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi Ku Kerajaan imam dan bangsa yang kudus.”

L : Demikianlah Sabda Tuhan. U : Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN – Mazmur 100.2.3.5

S : Bahagia kuterikat pada Yahwe, harapanku pada Allah Tuhanku.

  1. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita; datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai! 

  2. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah; Dialah yang menjadikan kita. Punya Dialah kita, kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. 

  3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya; kesetiaan-Nya tetap turun-temurun, kasih setia-Nya untuk selamanya.

BACAAN KEDUA : Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma 5: 6-11

Jika kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi oleh hidup-Nya: pasti kita akan diselamatkan.

Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar – tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati – Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa..

Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh Darah- Nya; pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu! Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.

L : Demikianlah Sabda Tuhan. U Syukur kepada Allah.

BAIT PENGANTAR INJIL :

U : Alleluya, Alleluya Alleluya

S : (Mrk. 1:15)  Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.

BACAAN INJIL : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius: 9:36-10:8

Yesus memanggil kedua belas murid dan mengutus mereka

Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak mengikutinya, tergeraklah hati-Nya oleh belaskasihan, ka rena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka, kata Yesus kepada murid-murid-Nya, “Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya la mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu.” Lalu Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan se gala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu: Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Tomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus kedua belas murid itu dan berpesan kepada mereka, “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah: Kerajaan Surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit; bangkitlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.” yang

I : Demikianlah Injil Tuhan.  U :Terpujilah Kristus.

RESI DIBAWAKAN OLEH : Rm. Yohanes Sigit Winarno SCJ

Vivat Cor Iesu per Vor Mariae. Hiduplah Hati Kudus Yesus melalui Hati Maria. 

Bapak, ibu saudara-saudari, teman-teman muda dan para sahabat Resi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pernah mendengar pepatah, dari mata turun ke hati, bukan? Ya, pertama kali kita melihat sesuatu dapat menimbulkan kesan di hati kita. Entah kesan yang positif maupun yang tidak. Misalnya saja ketika kita pergi ke pasar kita melihat seorang pengemis. Kesan pertama yang muncul bisa berbeda-beda; mungkin ada yang merasa jijik, ada juga yang takut sehingga mencoba menghindar, yang lain lagi menutup hidung karena bau tak sedap muncul dari badan pengemis tersebut yang lama tak mandi atau muncul rasa iba dan kasihan yang kemudian mendorong untuk memberikan uang pada pengemis tersebut.

Demikian pula dengan Yesus ketika ia melihat orang banyak di hadapan-Nya. Kesan pertama yang timbul di Hati Yesus adalah ‘belas kasihan’. Yesus melihat orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, penderitaan fisik, haus spiritual, mungkin rasa kecewa, putus harapan, berbeban berat atau bertahun-tahun dicengkeram kuasa dosa. Orang-orang ini sungguh memerlukan pertolongan. Merespon dengan ‘belaskasih’ dalam hati-Nya, Yesus berkata kepada para murid, “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu” (Mat.9:37b, 38). Sebetulnya, jika Yesus mau, Ia dapat menolong orang banyak itu sendirian. Yesus dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memulihkan mereka. Namun, bukan hanya itu yang dilakukan Yesus. Sebaliknya, Yesus melibatkan para murid untuk juga memiliki ‘belas kasih’.

Bapak, ibu saudara-saudari, teman-teman muda dan para sahabat Resi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus memilih dan melibatkan para murid untuk membawa banyak orang kepada keselamatan. Yesus memanggil, memperlengkapi, dan mengutus para murid untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yesus menggerakkan para murid untuk memiliki hati yang berbelaskasih. Mari kita untuk terlibat dalam karya Yesus dengan memiliki ‘belas kasihan’ pada sesama; membantu yang miskin, menolong yang berkekurangan, menghibur yang berduka, merawat yang luka dan menerima yang kembali pulang. Kita membuka mata pada saudara di sekitar kita, ada banyak orang yang memerlukan pertolongan. Semoga semkain banyak orang merasakan kehadiran dan cinta Tuhan. Amin.

DOA UMAT: 

I :Kita semua dipanggil untuk mewartakan Kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa- doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.

L : Bagi Bapa Suci, para Uskup, dan para Imam: Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin Gereja agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami, umat-Mu.

U : Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. 

L : Bagi para misionaris di mana pun mereka bertugas: Ya Bapa, dampingilah para misionaris, agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus.

U : Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat Warta Gembira Kristus.

L : Bagi kaum remaja: Ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan Kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka.

U : Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kauterangi dengan Sabda kasih-Mu.

L : Bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendu- kung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami.

U : Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan Kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat.

I : Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab, Dialah Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. U : Amin

LITURGI EKARISTI

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

I : Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. U : Amin.

ANTIFON KOMUNI – Mzm. 27:4

Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin- kan: diam di rumah Tuhan seumur hidupku.

DOA SESUDAH KOMUNI

Marilah kita berdoa.. Ya Allah, komuni kudus yang telah kami sambut menandal persekutuan kaum beriman di dalam Dikau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dal Gereja-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. 

DOWNLOAD AUDIO RESI

1 Comment

Leave a Comment