Jumat, 08 September 2023 – Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria

Rm. Vincen Suparman SCJ dari Komunitas SCJ Florida USA

 
 
 

AUDIO RESI:

ANTIFON PEMBUKA:

Marilah kita bersuka cita merayakan kelahiran Santa Perawan Maria. Sebab daripadanya telah terbit cahaya dunia, yakni Kristus Allah kita.

PENGANTAR:

Dahulu dan kini, di mana saja dan di sini, setiap kelahiran membawa serta kegembiraan. Bagi Gereja, umat Allah, kelahiran Bunda Maria merupakan anugerah Allah, sebab merupakan langkah Tuhan, yang semakin mendekati karya penyelamatan. Tuhan menggunakan iman dan kesediaan orang untuk melanjutkan karya penyelamatan-Nya. Dalam hal itu hendaknya kita meneladan dia yang adalah bunda kita.

DOA PEMBUKA:

Marilah berdoa: Allah Bapa yang mahamurah, penuhilah hamba-hamba-Mu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Sebab Putera yang dilahirkannya, adalah sumber keselamatan kami. Dialah Yesus Kristus, Putera-Mu, …

BACAAN PERTAMA: Bacaan dari Nubuat Mikha 5:1-4a

“Tibalah saatnya perempuan yang mengandung itu melahirkan.”

Beginilah firman Tuhan, “Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan; lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka, ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

ATAU

BACAAN PERTAMA: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma 8:28-30

Allah akan melaksanakan rencana-Nya dan menyelesaikan dengan baik. Allah akan membuat kita menjadi serupa dengan Putra-Nya.

Saudara-saudara, kita tahu, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya itu, juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, juga dimuliakan-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN: Mazmur 13:6ab,6cd

Ref. Aku bersukacita dalam Tuhan.

 1. Ya Tuhan, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu.

 2. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku.

BAIT PENGANTAR INJIL:

U : Alleluya
S : (Yoh 15:16) Berbahagialah engkau, hai Perawan Maria, dan sangat terpuji. Sebab dari padamu telah terbit Sang Surya Keadilan, yakni Kristus, Allah kita.

BACAAN INJIL: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 1:1-16.18-23 (1:18-23)

“Anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.”

Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dan Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim. Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. (Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut: Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, “Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh nabi, “Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai Dia Immanuel” yang berarti: Allah menyertai kita.)
Demikianlah Sabda Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

RESI DIBAWAKAN OLEH Rm. Vincen Suparman SCJ

Vivat Cor Iesu per Cor Mariae. Hiduplah Hati Yesus melalui Hati Maria.

Injil ini dimulai dengan kata-kata: “Beginilah terjadinya kelahiran Jesus Kristus.” Matius kemudian merinci kisah pertunangan Maria dengan Joseph dan penampakan malaikat yang memberi tahu Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Namun, anak Maria tidak akan dikandung karena hubungan biologis dengan Joseph, pasangannya. Maria pasti sudah mempunyai hubungan yang penuh kasih dan kepercayaan dengan Allah jauh sebelum malaikat menampakkan diri kepadanya dan mengumumkan khabar baik ini, karena dia menerima pengumuman malaikat itu tanpa ragu-ragu.

Maria adalah teladan bagi kita. Maria mengenal Tuhan dan dia mempercayai Tuhan. Dia bersedia menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat canggung ketika dia menanggapi panggilan Allah untuk melahirkan Putra Allah. Dia tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia juga tidak tahu bagaimana masa depannya, tetapi dia tidak merasa ragu dalam menanggapi pemberitahuan dari malaikat itu. Dia tidak mengatakan kepada malaikat itu, “Saya perlu memikirkan tentang hal ini dan berdoa mengenai hal ini.” Dia hanya berkata, “Biarlah hal itu terjadi padaku.” Akankah kita memiliki iman yang demikian jika seorang malaikat menampakkan diri kepada kita dan memberikan pengumuman yang begitu menakjubkan kepada kita?

Kita masing-masing dipanggil untuk membawa Jesus Kristus ke dunia kita setiap hari. Apakah kita percaya bahwa Tuhan dapat dan akan melakukan perbuatan luar biasa melalui kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita setiap hari, di saat senang dan susah?

Maria dipilih oleh Allah. Kita juga telah dipilih oleh Allah! Marilah kita betanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar mempercayai hal ini? Marilah kita meluangkan waktu hari ini untuk duduk dengan tenang dan beberapa kali berkata pada diri sendiri: “Saya adalah orang pilihan Tuhan.” Ulangi kalimat itu beberapa kali dan biarkan kenyataan ini meresap ke dalam dirimu. Hal serupa kita lakukan kalau kita merenungkan Firman Tuhan. Bukan hanya kita hafal ayat dan bunyinya, tetapi kita juga musti menjadikan Firman Tuhan bagian dari hidup kita. Kita memahami dan melaksanakannya dalam dan melalui perbuatan-perbuatan konkret.

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN

Allah Bapa yang mahakudus, Putera-Mu yang tunggal telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Ia lahir dari Bunda Maria, Perawan yang suci. Semoga Kristus membersihkan kami dari dosa, sehingga Engkau berkenan menerima. Sebab Dialah, …

ANTIFON KOMUNI

Seorang perawan akan melahirkan. Putera-Nya akan menyelamatkan bangsa-Nya dari dosa mereka.

DOA SESUDAH KOMUNI.

Marilah berdoa: Allah Bapa, suka cita kami, gembirakanlah kiranya kami umat-Mu. Semoga kami pun bersukacita karena kelahiran Santa Perawan Maria, harapan dan fajar keselamatan bagi seluruh dunia. Demi Kristus, …

DOWNLOAD AUDIO RESI: 

1 Comment

 • Herlin September 8, 2023 at 5:39 am

  St.Maria Bunda Tuhan Yesus.Bunda penuh belas kasih.
  Perawan yg dikandung tak bernoda .
  Doakanlah kami umat mu

  Reply

Leave a Comment