Minggu, 27 Agustus 2023 – Hari Minggu Biasa XXI

Rm. Robertus Susilo Haryono SCJ dari Komunitas Seminari Menengah St. Paulus Palembang – Indonesia

 
 
 
 

AUDIO RESI:

ANTIFON PEMBUKA – Bdk. Mzm 86:1-3

Sendengkanlah telinga-Mu, ya Tuhan, dan dengarkanlah aku. Selamatkanlah hamba-Mu, yang berharap kepada-Mu. Kasihanilah aku, ya Tuhan, kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari.

PENGANTAR:

Di dalam komunitas yang disebut Gereja, Kristus menduduki tempat utama. Tiada orang lain yang dapat menggantikan-Nya, para uskup tidak dan Sri Paus pun tidak. Petrus dan pengganti-penggantinya mendapat tugas dari Kristus sendiri untuk memelihara kerukunan di dalam Gereja-Nya dan mengusahakan cinta kasih persaudaraan. Dan seperti Yesus pula Petrus dan pengganti-panggantinya adalah hamba, pelayan semua orang, dan kita sesama saudara bertugas membantu dan melayani Gereja dan dunia. Kekuasaan Gereja adalah kekuatan pelayan untuk membantu semua bangsa. Semoga pertemuan kita ini mendorong kita untuk lebih bersatu, lebih rukun dan lebih melayani Gereja dan umat manusia.

SERUAN TOBAT:

I : Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatan-Mu dilanjutkan oleh pengikut-pengikut-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

I : Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas tempat Gereja-Mu Kaudirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami.

U : Kristus, kasihanilah kami.

I : Engkaulah Kritus, Putera Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan mengampuni kepada orang-orang pilihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

U : Tuhan, kasihanilah kami.

DOA PEMBUKA:

Marilah bedoa: Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan agar di tengah hal-ihwal duni ini hati kami terarah kepada-Mu, sumber sukacita yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus, Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

BACAAN PERTAMA: Bacaan dari Kitab Yesaya 22:19-23

“Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya.”

Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja, “Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka, pada waktu itu, Aku akan memanggil hamba-Ku, Elyakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya; ikat pinggangmu akan Kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan Kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberi dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh; maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN: Mazmur 138:1-2a.2bc-3.6.8bc

Ref. Tuhan mendengarkan doa orang beriman.

  1. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku; di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagi-Mu, aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus.

  2. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.

  3. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong jauh. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi, janganlah Kautinggalkan buatan tangan-Mu!

BACAAN KEDUA: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma 11:33-36

“Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju Allah.”

Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-Nya, sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya!
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

BACAAN PENGANTAR INJIL:

U : Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.
S : (Yoh 10:27) Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini Aku akan mendirikan Gereja-Ku, dan alam menguasainya.

BACAAN INJIL: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 16:13-20

“Engkaulah Petrus, kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga.”

Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, “Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?” Jawab mereka, “Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis; ada juga yang mengatakan: Elia, dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah seorang dari para nabi.” Lalu Yesus bertanya kepada mereka, “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” Maka jawab Simon Petrus, “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” Kata Yesus kepadanya, “Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan Kudirikan Gereja-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga. Apa saja yang kauikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.” Lalu Yesus melarang murid-murid-Nya memberitakan kepada siapa pun bahwa Dialah Mesias.

Demikianlah Sabda Tuhan
U. Terpujilah Kristus

RESI DIBAWAKAN OLEH Rm. Robertus Susilo Haryono SCJ  

Vivat Cor Iesu per Cor Mariae. Hiduplah Hati Yesus melalui Hati Maria.

Sahabat Resi Dehonian yang terkasih  berjupa kembali dengan saya romo  Robertus Susilo Haryono, SCJ dari komunitas Seminari Menengah St. Paulus Palembang dalam renungan singkat Dehonian edisi minggu 27 Agustus 2023.

 Sahabat resi dehonian, dalam pengalaman hidup sehari hari kita sering menganggap sama antara tahu dan kenal Padahal dua kata itu sebenar nya memiliki arti yang berbeda.  Apabila kita mengenal seseorang pasti kita tahu orang itu. Namun kalau kita tahu belum tentu mengenal pribadi itu. Mengenal lebih sekadar tahu. Mengenal berarti memiliki kedekatan atau relasi yang dekat. Orang dapat menyebut secara pas terhadap pribadi yang dikenalnya siapakah dia itu.

  Para sahabat resi yang terkasih Kaesarea Filipi adalah sebuah kota kecil di Israel, yang dibangun oleh  Herodes Agung yang terletak antara kota Tel avif dan Hadera, menjadi kota yang penting pada zaman Yesus, karena dikota itu Petrus  menyantakan bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Pengakuan iman  Petrus itu bukan datang dari dirinya sendiri , melainkan datang dari Allah. Petrus tidak hanya sekedar tahu identitas Yesus tetapi Petrus sungguh sungguh mengenal Yesus bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah . Allah memakai Petrus untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sejak Pengakuan imanya, Petrus menjadi pondasi “batu hidup” batu karang-yang di atasnya akan diletakkan dasar bangunan Bait Allah yang hidup atau Gereja.

 Para sahabat resi Dehoian yang terkasih,  Perikop ini mengajarkan kita bahwa mengenal Yesus adalah anugerah Allah. Pengenalan ini bukan  hanya sekedar tahu nama, Pengenalan bukan menurut kata orang, pengenalan itu lebih dalam lagi. Pengenalan itu terjadi karena orang memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus. Pengenalan ini membawa orang  menjadi bagian dari Bait Allah yang hidup. Setiap orang yang mengakui Yesus-Anak Allah yang hidup-menjadi bagian  Gereja yang hidup.

Pertanyaan bagi kita masing masing adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki relasi mendalam dengan Yesus sehingga kita sungguh mengenal dan mengimani Dia? Marilah kita mohon rahmatNya agar kita semakin dekat pada Yesus sehingga pengenalan dan iman kita kepada-Nya semakin kuat.  Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita. Amin

DOA UMAT:

I : Kristus adalah Mesias, Putera Allah yang hidup. Kehadiran-Nya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuha yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa Yang Mahakasih, yang telah berkenan mengutus Putra-Nya demi keselamatan kita.

L : Bagi Bapa Suci, Paus Fransiskus: Ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untu memimpin Gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya, kami semakin dekat dan cinta pada-Mu, Sumber Kehidupan kami. Marilah kita mohon kepada-Nya.

U : Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.

L : Bagi para Uskup dan Imam: Ya Bapa, semoga para Uskupa dan Imam selalu memberi harapan dan semangat kepada Umat Allah untuk selalu setia kepada-Mu dan tekun mewartakan Kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon kepada-Nya.

U : Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.

L : Bagi para pemimpin bangsa-bangsa: Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepada-Nya.

U : Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu

L : Bagi seluruh umat kristiani: Ya Bapa, semoga hidup umat kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya; dan Gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon kepada-Nya.

U : Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu

I : Tuhan, Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk, yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidup-Nya. Tinggalah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan, dan pengharapan dalam Kristus. Sebab, Dialah Tuhan kami untuk selama-lamanya.  U : Amin

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN:

Ya Allah, berkat kurban Kristus Engkau telah memperoleh satu umat sebagai milik-Mu. Sudilah mengaruniakan bagi kami anugerah persatuan dan damai di dalam Gereja-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin

ANTIFON KOMUNI – Mazmur 104:13-15

Bumi penuh buah karya-Mu, ya Tuhan. Engkau menganugerahkan roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia.

DOA SESUDAH KOMUNI:

Marilah berdoa: Ya Allah, kami mohon, semoga daya belaskasih-Mu menyempurnakan karya penebusan-Mu dalam diri kami. Bantulah agar dalam segala hal kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin

DOWNLOAD AUDIO RESI:

1 Comment

Leave a Comment